Statut

Linka SOS Zlín provozuje svoji činnost na základě Zřizovací listiny Č.j.: 53-202/2001, kterou vydalo statutární město Zlín v souladu s usnesením Zastupitelstva města Zlína.

Čl. I.

Zřizovatel

Statutární město Zlín
zastoupené PhDr. Zdeňkem Dostálem, primátorem
nám. Míru 12, 761 40 Zlín
IČO: 00283924

Čl. II.

Organizační složka

Název: Linka SOS, Zlín

Čl. III.

Účel

Tato organizační složka je zřízena pro telefonické poskytování "první pomoci" v krizové situaci. A to lidem ve stavu nouze, v neodkladných, naléhavých a obtížných situacích, které nejsou schopni řešit vlastními silami a z vlastních zdrojů. Cílem je poskytnout volajícímu bezpečí, podporu, naději a vedení tak, aby se zvýšila jejich schopnost zvládnout akutní situaci. Spolupráce s odbornými zařízeními vede k návaznosti v případě potřeby další péče a vedení.

Čl. IV.

Oprávněné osoby organizační složky

 1. Jménem organizační složky je oprávněn jednat:
  1. vedoucí linky
  2. vedoucí oddělení prevence
 2. Za činnost a rozvoj organizační složky je plně zodpovědný vedoucí.
 3. Vedoucí je jmenován a odvoláván primátorem města Zlína.
 4. Se souhlasem zřizovatele stanovuje vnitřní organizační strukturu, její organizační řád a vnitřní směrnice dle provozních potřeb při respektování všech právních norem platných v České republice.

Čl. V.

Předmět činnosti

 1. Tato organizační složka je zřízena pro telefonické poskytování "první pomoci" v krizové situaci. A to lidem ve stavu nouze, v neodkladných, naléhavých a obtížných situacích, které nejsou schopni řešit vlastními silami a z vlastních zdrojů.
 2. Cílem je poskytnout volajícímu bezpečí, podporu, naději a vedení tak, aby se zvýšila jejich schopnost zvládnout akutní situaci.
 3. Prezentace činnosti a služeb Linky SOS veřejnosti v návaznosti na prevenci sociálně-patologických jevů.
 4. Rozšíření činnosti je možné pouze se souhlasem zřizovatele.

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019

(v tis. Kč)

 

Rok 2019

Výnosy celkem

1850
příspěvek zřizovatele - provozní 1366
příspěvek zřizovatele - účelový (s vyúčtováním) 1366
provozní dotace z jiných zdrojů 484
zúčtování 403 do výnosů 0
zapojení fondů do výnosů 0
ostatní výnosy 0

Náklady celkem

1850
osobní náklady 1600
odpisy 0
energie 0
ostatní náklady 250

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU NA LÉTA 2020 - 2021

(v tis. Kč)

 

Rok 2020

Rok 2021

Výnosy celkem

1960 2160
příspěvek zřizovatele 1366 1366
provozní dotace z jiných zdrojů 594 654
zúčtování 403 do výnosů 0 0
zapojení fondů do výnosů 0 0
ostatní výnosy 0 0

Náklady celkem

1960 2160
osobní náklady 1700 1870
odpisy 0 0
ostatní náklady 260 290