Etický kodex pracovišť distanční formy krizové pomoci (dále jen linka důvěry tj. LD)

Preambule
Etický kodex je jedním ze základních a závazných dokumentů ČAPLD a určuje rámec pro jednotlivá pracoviště sdružená v této asociaci. Každé pracoviště si v souladu s tímto kodexem vytváří vlastní dokumenty pro zajišťování své praxe.

1. Pracoviště LD zajišťuje nízkoprahově dostupný distanční, anonymní kontakt s klienty v náročné životní situaci. Odborní pracovníci LD poskytují krizovou intervenci a základní sociální poradenství.

2. Pracoviště LD má transparentně vymezeno poslání a podmínky poskytování služby. Informuje o pravidlech vedení a uchovávání záznamů všech forem komunikace s klientem. Telefonní či jiné audio hovory nenahrává.

3. Pracoviště LD zajišťuje podmínky pro zachování mlčenlivosti a anonymity klienta i pracovníka, vyjma situací podléhajících zákonné povinnosti. Pokud je to možné, je klient o této skutečnosti informován.

4. Pracoviště LD poskytuje krizovou intervenci a podporu po dobu trvání krizového stavu klienta s cílem posílit kompetence klienta k řešení situace. Pracoviště dbá na to, aby pracovníci LD aktivně působili proti nadužívání služby klientem a navázání na konkrétní pracovníky v rámci pracoviště LD i mimo něj.

5. Pracoviště LD zajišťuje podmínky pro respektování jedinečnosti klienta a jeho aktuální vnímání situace. Nevyvíjí na klienta jakýkoliv nátlak, který se týká přesvědčení, náboženství, politiky nebo ideologie.

6. Pracoviště LD disponuje systémem péče o tým a systémem kontroly kvality práce. Službu poskytují kvalifikovaní odborníci na základě týmového fungování a vystupování.

7. Pracoviště LD podporuje, aby se odborný pracovník v průběhu služby věnoval v jednu chvíli právě jednomu kontaktu a nezabýval se činnostmi, které ho odvádějí od této práce.

8. Pracoviště LD dbá, aby odborný pracovník jednal profesionálně a podílel se na zvyšování prestiže distanční krizové pomoci.